Ryzyko powikłań w implantologii

Wrz. 19, 2019 by

Leczenie implantologiczne, jak każde inne niesie za sobą ryzyko powikłań. Wszelkie zabiegi stanowią poważną ingerencje w organizm człowieka, jednak warto wiedzieć, że komplikacje w tej dziedzinie to niezwykle rzadki okaz.

Implantologia stanowi jeden z najważniejszych działów protetyki stomatologicznej.

Wrz. 19, 2019 by

Biorąc pod uwagę rozwój medycyny, stomatologia jest działem najbardziej reprezentatywnym w tej kwestii. Do niej zaliczamy ortodoncję, protetykę, chirurgię. Coraz częściej uznawane są nowoczesne metody, które pozwalają nam cieszyć się

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 5

Wrz. 9, 2019 by

Przeżycie wolne od progresji zbadano w wcześniej określonych podgrupach; obejmowały one podgrupy pochodzenia nowotworu, stopnia nowotworu i objętości guza w wątrobie. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek pacjentów, którzy żyli bez

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 6

Wrz. 9, 2019 by

Statystyki opisowe dotyczące bezpieczeństwa populacji (wszyscy losowo przydzieleni pacjenci, którzy otrzymali co najmniej jedno wstrzyknięcie badanego leku) opracowano dla punktów końcowych bezpieczeństwa. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 7

Wrz. 9, 2019 by

Wszystkie analizy wspomagające i analizy wrażliwości potwierdziły analizę pierwotną. Przeżycie wolne od postępu choroby według podgrup (populacja, która chce leczyć). Przedstawiono współczynniki ryzyka dla centralnie ocenianej progresji choroby lub zgonu

Lanreotyd w przerzutowych nowotworach neuroendokrynnych jelitowo-trzustkowych AD 8

Wrz. 9, 2019 by

Połowa pacjentów z grupy lanreotydu miała zdarzenia niepożądane związane z badanym lekiem (w porównaniu z 28% w grupie placebo), najczęściej z biegunką (26% w porównaniu z 9%). Badane zdarzenia niepożądane

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 2

Wrz. 7, 2019 by

Jedyną opcją bez interferonu obecnie zatwierdzoną do zakażenia HCV genotypem są 24 tygodnie sofosbuwiru i rybawiryny dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do otrzymywania interferonu z powodu bezwzględnych lub względnych

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 6

Wrz. 6, 2019 by

Rybawiryna nie ma wpływu na wskaźniki odpowiedzi, niezależnie od czasu trwania leczenia. Wśród pacjentów z marskością wątroby, którzy zostali przydzieleni do 12-tygodniowego leczenia, odsetek utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynosił 86%

Ledipaswir i Sofosbuwir dla wczesniej leczonego zakazenia HCV Genotyp 1 AD 8

Wrz. 6, 2019 by

Wskaźniki odpowiedzi należą do najwyższych odnotowanych do tej pory przypadków zakażenia HCV genotypem 1. Stawki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej były podobne, z zachodzącymi na siebie często przedziałami ufności, wśród pacjentów,

Ekulizumab u ciężarnych pacjentów z napadową nocną hemoglobinurią.

Wrz. 3, 2019 by

Zachorowalność i śmiertelność z powodu płodu są wyższe wśród kobiet w ciąży z PNH niż u kobiet w ciąży bez PNH. [66,8,9] Zgłaszano śmiertelność matek od 8% do 20,8%, przy