52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 4

Lut. 15, 2019 by

Wszystkie poziomy cholesterolu LDL, które zastosowano jako pierwszorzędowe lub drugorzędowe punkty końcowe badania, mierzono za pomocą ultrawirowania, o ile nie podano inaczej. Długoterminowe profile bezpieczeństwa i działania niepożądanego oceniano za

52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 5

Lut. 14, 2019 by

Powody wyłączenia z badania przed okresem docierania nie są dostępne. Badanie przeprowadzono od stycznia 2012 r. do listopada 2013 r. Spośród 2120 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu, 905 poddano randomizacji, 901

Próby szczepionki Ebola rVSV w Afryce i Europie cd..

Lut. 12, 2019 by

Przeprowadziliśmy test immunoenzymatyczny (ELISA) dla przeciwciał swoistych wobec glikoproteiny ZEBOV z użyciem homologicznej glikoproteiny szczepu Zaire-Kikwit (zgodnie ze standardową procedurą operacyjną Instytutu Badań Medycznych US Army ds. Chorób Zakaźnych [SOP

Faza 1 Próby szczepionki Ebola rVSV w Afryce i Europie cd 9

Lut. 11, 2019 by

Szybkość seropozytywności (0 do 53%) i miana były niższe w ELISA z pełnym wirionem (figura 3B i tabela S9 i fig. S5 w dodatkowym dodatku), które zidentyfikowały wyjściowe przeciwciała reagujące

Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku cd..

Lut. 9, 2019 by

Pierwsza analiza została przeprowadzona po tym, jak co najmniej 260 pacjentów miało progresję choroby lub zmarło we wszystkich grupach badanych i wszyscy pacjenci byli obserwowani przez co najmniej 6 miesięcy.

Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku..

Lut. 9, 2019 by

RECIST został użyty do podstawowej oceny skuteczności, podczas gdy kryteria odpowiedzi związane z odpornością zostały użyte do zarządzania leczeniem. Przeżywalność oceniano co 3 miesiące po zaprzestaniu stosowania badanego leku. Zdarzenia

Pembrolizumab versus Ipilimumab w zaawansowanym czerniaku cd 8

Lut. 8, 2019 by

W przypadku ekspresji PD-L1 wielkość próbki była zbyt mała (mniej niż 20% pacjentów), aby wyciągnąć ostateczny wniosek dotyczący względnej skuteczności. Kilka czynników zwiększa złożoność interpretacji korelacyjnych analiz ekspresji PD-L1 ze

Daclatasvir plus Sofosbuwir dla HCV u pacjentów zakażonych HIV-1..

Lut. 7, 2019 by

Bristol-Myers Squibb, sponsor badania, zaprojektował i monitorował badanie, przeprowadził je wspólnie z głównymi badaczami oraz zebrał i przeanalizował dane. Badane leki dostarczane były zarówno przez sponsora (daklataswir), jak i zakupione

Kontrolowanie konfliktu interesów – propozycje Instytutu Medycyny czesc 4

Lut. 5, 2019 by

Na przykład IOM zauważyła, że termin konsulting wymaga dalszej specyfikacji , ponieważ może odnosić się do relacji, które obejmują udzielanie wsparcia promocyjnego lub marketingowego firmie, oferowanie obiektywnej porady technicznej dotyczącej

Wykrywanie choroby cyfrowej – Wykorzystanie sieci do nadzorowania zdrowia publicznego

Lut. 4, 2019 by

Internet stał się krytycznym medium dla klinicystów, praktyków zdrowia publicznego i osób świeckich poszukujących informacji o zdrowiu. Dane o chorobach i epidemiach rozpowszechniane są nie tylko w formie ogłoszeń online