Chemioterapia uzupełniająca u starszych kobiet z wczesnym stadium raka piersi ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące braku nawrotów i całkowitego przeżycia według grupy leczenia. Uwzględniono przeżycie bez nawrotów (panel A) i przeżycie całkowite (panel B) dla wszystkich pacjentów. Panel C pokazuje czas przeżycia

Chemioterapia uzupełniająca u starszych kobiet z wczesnym stadium raka piersi czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Nie przeprowadzono innych analiz podgrup post hoc. CALGB Cancer Cancer and Cancer in the Elderly komitet zaprojektował badanie. Standardowe leki chemioterapeutyczne zostały zakupione przez pacjentów, a kapecytabina została dostarczona przez

Chemioterapia uzupełniająca u starszych kobiet z wczesnym stadium raka piersi cd

Wrz. 1, 2019 by

Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały całkowity czas przeżycia (zdefiniowany jako czas od rozpoczęcia badania do śmierci z dowolnej przyczyny), zdarzenia niepożądane, przestrzeganie doustnej chemioterapii oraz jakość życia i status funkcjonalny. Podstawową

Chemioterapia uzupełniająca u starszych kobiet z wczesnym stadium raka piersi ad

Wrz. 1, 2019 by

Pacjenci często preferują chemioterapię doustną do dożylnej, 13 i skuteczny środek doustny do leczenia adiuwantowego byłby ważny w leczeniu starszych kobiet z rakiem piersi. Kapecytabina ma znaczącą aktywność przeciwnowotworową w

Chemioterapia uzupełniająca u starszych kobiet z wczesnym stadium raka piersi

Wrz. 1, 2019 by

Starsze kobiety z rakiem piersi są niedostatecznie reprezentowane w badaniach klinicznych, a dane na temat wpływu chemioterapii adiuwantowej u takich pacjentów są niewielkie. Testowaliśmy pod kątem braku lepkości kapecytabiny w

Antynomnom dla krytycznie chorych dzieci z neurotoksycznością ze użądlenia Skorpiona ad 8

Wrz. 1, 2019 by

Najważniejszym ograniczeniem tego badania jest to, że niewielki rozmiar próbki wyklucza wystarczającą demonstrację bezpieczeństwa. Ponadto ryzyko reakcji immunologicznych wzrasta po raz drugi, gdy podaje się antysens – ryzyko, którego nie

Antynomnom dla krytycznie chorych dzieci z neurotoksycznością ze użądlenia Skorpiona ad 7

Wrz. 1, 2019 by

Biorąc pod uwagę te okoliczności, projekt badań etycznych okazał się niezwykłym wyzwaniem: lekarze w wiejskiej Arizonie iw Meksyku, gdzie stosowanie antysensów zostało ustalone jako standard opieki, nie podawali placebo dzieciom,

Antynomnom dla krytycznie chorych dzieci z neurotoksycznością ze użądlenia Skorpiona ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Żaden pacjent w żadnej grupie nie otrzymał środków uspokajających innych niż midazolam po przyjęciu do badania. Rysunek 4. Rysunek 4. Poziomy jaja plazmy. Jad był wykrywany w osoczu u wszystkich

Antynomnom dla krytycznie chorych dzieci z neurotoksycznością ze użądlenia Skorpiona ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Żadni pacjenci nie otrzymywali wcześniej antysensów. Mediana dawki midazolamu podawanego w celu uspokojenia przed włączeniem do badania była podobna w obu grupach. Inne leki uspokajające podawane w okresie przed włączeniem

Antynomnom dla krytycznie chorych dzieci z neurotoksycznością ze użądlenia Skorpiona czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Jednoczesną sedację rejestrowano w każdym punkcie czasowym i przy wypisie ze szpitala. Lekarz-badacz określił za każdym razem, czy nastąpiło ustąpienie zespołu. Dane zebrane w celu obliczenia skumulowanej dawki midazolamu wymaganej